อัพโหลดไฟล์งาน

อัพโหลดไฟล์งาน

อัพโหลดไฟล์งาน

ดูอีเมล์เจ้าหน้าที่

ส่งไฟล์งานทางเว็บไซต์ (Mail Bigfile) สามารถส่งไฟล์งานได้สูงสุด 300 MB. ต่อไฟล์ หลังอัพโหลดเสร็จแล้วข้อมูลจะถูกส่งเข้าอีเมล์ของผู้รับและผู้ส่งโดยอัตโนมัติ
โดยลูกค้าสามารถเลือกส่งถึงอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ติดต่อไว้หรือหากไม่ทราบให้เลือกส่งถึง [email protected]
 
www.SOONTORNFILM.com